INSIGHT CHINA ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2559

196

ผู้ร่วมเดินทาง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 1.นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2.จีระวัฒน์  สุขานนท์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.นางฐิตาภา  ทรงเผ่า
สปริงนิวส์ 4.นางสาวผกามาศ  สหดิฎฐกุล

5.นายสุจินต์ ทองน้อย

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 6.นายชาญวิทยา ชัยกุล
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ/ASTV 7.นายโสภณ องค์การณ์
InfoQuest Limited 8.นางสาวสุนิตา พรรณรักษา

ร่างกำหนดการโครงการ INSIGHT CHINA
ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13-18 พฤศจิกายน  2559

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
-เดินทางจากกรุงเทพ-เมืองคุนหมิง
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
– เช้า เสวนากับหน่วยงานราชการ หัวข้อ “การท่องเที่ยว การค้าและความร่วมมือแม่น้ำโขง(ลานช้าง) ของมณฑลยูนนาน
– บ่าย ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ มณฑลยูนนาน
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
– เช้า ศึกษาดูงานตลาดดอกไม้ “โต่วหนาน”
– บ่าย ศึกษาดูงานอุทยานป่าหิน “มรดกโลกแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน”
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปยังเมืองต้าหลี่
– เช้า  ศึกษาดูงานบริษัทเมืองต้าหลี่
– บ่าย ศึกษาดูงานธรณีวิทยา “ฉางซา”  เมืองนครโบราณ “ต้าหลี่”
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
– เช้า ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ต้าหลี่ (Dali University)
– บ่าย เดินทางโดยเครื่องบินเยี่ยมชม สิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ่ง)
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
– เช้า ศึกษาดูงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ “เขื่อนจิงหง”
– เดินทางกลับกรุงเทพ

s__20701196 s__20701195