คนไทย 81.5% ไม่เคยอ่าน รธน.ฉบับปัจจุบัน

503

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.9 รู้ว่า วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนร้อยละ 81.5 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลย

นอกจากนี้ ประชาชน ยังได้ยินและเห็นแต่ข่าวความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มนักการเมือง กับสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในช่วงการพิจารณาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มาเป็นอันดับแรก คือ ร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ร้อยละ 32.7 รับรู้ว่า เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ร้อยละ 12.4 รับรู้ว่า เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ขณะที่ ประชาชนร้อยละ 11.4 รับรู้ว่า มีหลายมาตราที่ดีต่อ ทุกคน ทุกหมู่เหล่า ไม่แบ่งแยก และร้อยละ 7.6 รับรู้อื่น ๆ เช่น ความสับสน ขัดแย้ง เบื่อหน่ายการเมือง การกระจายอำนาจ เป็นต้น

โดย ดร.นพดล กล่าวว่า แม้ประชาชนจะทราบว่าวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. แต่ ยังไม่ได้ทำให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจให้หันมาอ่าน ศึกษารัฐธรรมนูญด้วยตนเอง สาเหตุสำคัญที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนยังไม่เกิดแรงบันดาลใจมากเพียงพอว่า รัฐธรรมนูญสำคัญต่อชีวิตของตนเองจนต้องหยิบขึ้นมาอ่าน หรืออาจเป็นเพราะกลไกของรัฐ ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่ทำให้ทุกคนต้องยึดกฎหมายสูงสุดร่วมกัน และตัวบั่นทอนแรงบันดาลใจของสาธารณชน ที่สำคัญคือ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่าง กลุ่มนักการเมือง กับสมาชิก สนช. และ กรธ. อาจเป็นตัวบั่นทอนแรงบันดาลใจของประชาชน

ด้าน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ถึงความคาดหวังต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยว่า ตนไม่กล้าคาดหวังเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะกังวลว่าจะเป็นความประมาท แต่ขอตั้งความหวังไว้ในทางที่ดี ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปสู่ความสุขสงบ และลดความขัดแย้ง

 

ที่มา : www.nationtv.tv