TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนเด็กเรียนดี

263
TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนเด็กเรียนดี

บมจ.ทีทีดับบลิว ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัท ที่มีผลการเรียนดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า เรื่องของการศึกษานั้น รัฐบาลได้ปรับมาตรการ และมีการส่งเสริมในหลายๆ ประเด็น ของแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงผู้สูงวัยที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในสิ่งที่ตนเองถนัด เพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทุกระดับชั้น

“ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มีความตั้งใจในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน หลักสูตร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ทางรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ และจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง” พลอากาศเอกประจิน กล่าว

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมนี้ว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ TTW จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.0 ขึ้นไป ทั้งหมด 17 โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 170 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท ซึ่งการทำกิจกรรม CSR ของบริษัท ไม่ได้ทำตามกระแสนิยมแล้วจบไป แต่เราคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม และนี่คือ CSR ในแบบที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่อง

TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนเด็กเรียนดี