กกอ. เปิดโครงการส่งเสริม จนท.รัฐ ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต

341
กกอ. เปิดโครงการส่งเสริม จนท.รัฐ ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดย ดร.สุภัทร กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น มีระดับความรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งส่งผล กระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบ ราชการอันเป็นโครงสร้างสำคัญ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นได้จากการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ ซึ่งยังไม่พบการทุจริตใดในสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด อย่างไรก็ดี โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บวัศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ด้วย

กกอ. เปิดโครงการส่งเสริม จนท.รัฐ ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต กกอ. เปิดโครงการส่งเสริม จนท.รัฐ ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ