เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก รองรับ one talent one model

316

นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเจริญเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตรองเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนและกำหนดทิศทางการนำเสนอรูปแบบขับเคลื่อนงานการพัฒนาศักยภาพเด็กและสถานรองรับในรูปแบบ one talent one model ไปสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ มีกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจนเต็มศักยภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานสถานรองรับจำนวน 30 แห่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ที่มา: Biztripnews.Net