องค์กรเครือข่ายครูอีสาน 20 จังหวัด ไม่เห็นด้วยปฏิรูปการศึกษา 4.0

130

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ จ.สุรินทร์ องค์กรเครือข่ายครู 20 จังหวัด ได้จัดเสวนาประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้นำเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการและแนวคิดการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 มีผู้ร่วมประชุมเสวนา ประกอบด้วย ดร.วิศว์ อัครสันตติกุล ประธานสมาพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นายพรรษา ฉายกล้า ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. นายกิตติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. นายไพบูลย์ อินทร์งามดาว ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. และองค์กรสมาพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์, สมาพันธ์ครูมัธยมสายผู้สอนแห่งประเทศไทย

การเสวนาดังกล่าว เปิดกรอบแนวคิดการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ การปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย ทั้งหมด 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

1.นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีและรัฐบาล เรื่องการจัดการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านอยากเห็นรัฐบาลจัดการศึกษาในเชิงนโยบายอย่างไรจึงจะส่งผลต่อการศึกษาของประเทศไทย หัวข้อนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน ไอ ซี ยู การควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก การผลิตครู การพัฒนาครู วิทยฐานะ สวัสดิการครูการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน ONET – NT มีผลดีผลเสียผลกระทบอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร

2.การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตั้งหน่วยงานใหม่ ที่ให้มีศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.) และให้ยุบ อ.ก.ค.ศ.และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ ม.44 หลังจากดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี มีข้อดี ข้อเสีย หรือส่งผลกระทบต่อการบริหารบุคคลและคุณภาพการศึกษาอย่างไร และถ้ามีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษา ตามโครวสร้างใหม่ท่านเห็นด้วยหรือไม่

3.แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การศึกษา thailand 4.0 ควรดำเนินการอย่างไร เช่น การพัฒนาองค์กร, พัฒนาครู, พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน, พัฒนาผู้เรียน, และการจัดการโดยการมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรเครือข่ายครู 20 จังหวัด เข้าร่วมเสวนา 40 กว่าคน

ดร.วิศว์ อัครสันตติกุล ประธานสมาพันธ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ทางองค์กรเครือข่ายครู 20 จังหวัด ได้มาประชุมร่วมกันที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้นำเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้

1.ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีแต่ละคนบ่อยๆ ทำให้ทางโรงเรียนสับสนในแง่ของการปฏิบัติ ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาและยากต่อการปฏิบัติ และไม่เห็นด้วยกับการจัดสอบ O-NET ในระดับประถมศึกษา เพราะเป็นการเสียเวลาในด้านที่จะจัดการเรียนการสอน

2.ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างใหม่ที่ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และองค์คณะบุคคลที่มีบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา เพราะทำให้เกิดความล่าช้า ที่ผ่านมามีผลเสียมากกว่าผลดี

3.ไม่เห็นด้วยกับการยุบผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขต กรรมการเขตที่ทำมาแล้วและกำลังจะดำเนินการ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีรูปแบบการมีส่วนร่วมตลอดเวลา เพราะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและรู้ปัญหาการศึกษาเป็นอย่างดี

4.ขอให้คงเงินประจำตำแหน่งและวิทยฐานะของครูไว้เช่นเดิม และขอให้แก้ปัญหาหนี้สินครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของครู อย่างไรก็ตาม จะนำข้อสรุปนี้นำเรียนต่อ นายกรัฐมนตรี ,ประธาน สนช. และรัฐมนตรีศึกษาธิการ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

ที่มา : www.matichon.co.th