ศธ.เดินหน้าช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนโครงการ ICU

315

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) อันเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ปัญหาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม ปัญหาบุคลากรขาดแคลน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน โดยการดำเนินงานของ สพฐ. ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้สำรวจสภาพปัจจุบันและพิจารณาขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากโรงเรียนทั่วประเทศ

ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ สรุปจำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ ICU ทั้งสิ้น 6,964 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,469 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 364 โรงเรียน และโรงเรียน ICU จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 2,131 โรงเรียน ซึ่งทาง สพฐ. จะชี้แจงทำความเข้าใจและคัดกรองโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่โรงเรียนกำลังประสบ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปห้องเรียนอย่างแท้จริง