กรมศิลปากรจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพ่อ ร.9

1247

เมื่อวันจันทร์ (30 มกราคม 2560) ณ โรงละครแห่งชาติ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ซึ่งในปีนี้ กรมศิลปากรกำหนดจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคัดเลือกเนื้อหาการแสดงโขน ละคร ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลง – ขับร้อง ด้วยวงดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจริยภาพ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2560 ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

โดยจะประกอบด้วย การแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาไทย วรรณศิลป์ และวิจิตรศิลป์ เนื้อหามุ่งสอนให้หยั่งลึกถึงความเพียร วิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน กำหนดจัดการแสดง จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560, วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560, วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560, วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

การบรรเลงดนตรีสากล จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ชุด “ดุจดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ” เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวงออร์เคสตร้า, วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ชุด “เพลงดนตรีที่ทรงโปรด” เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวง Jazz และวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ชุด “ปวงข้าพระบาทน้อมสดุดี”

การบรรเลงดนตรีไทย “รายการคีตกวีดนตรีไทยในรัชกาลที่ 9” จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560, วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 และวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน มหาธรรมมิกราชา จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560, วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560, วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560, วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560, วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

การแสดงรายการพิเศษ “รายการวิพิธทัศนา” เป็นการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน ในชุดหรือตอนสั้นๆ ซึ่งจัดแสดงในคราวเดียวกัน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจชมการแสดงต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 6532-­3