Smart Startup 2017

417

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน ” Smart Startup 2017 ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Creative Thailand ภายใต้แนวคิด ” From Pain to Gain : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ”
ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ (ฮอลล์ 1 – 3) ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ SME กลุ่ม Startup และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

โดย งาน Smart Startup 2017 จะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทยให้มีการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ภายในงาน นอกจากการเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายของ SME และ Startup แล้ว  กิจกรรมภายในงาน SMART Startup 2017 แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนที่ 1 เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World) นิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมาในโลกของ Startup ต้นแบบความสำเร็จ และการปฏิรูปเกษตรกรรมไทยซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับประเทศมาอย่างยาวนานไปสู่การเป็น Smart Farmer หรือเกษตรกร 4.0 โซนที่ 2 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (Smart Business Solution)เป็นการนำเสนอเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ SME มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ สร้างมาตรฐานใช้นวัตกรรมช่วยผ่อนแรงการผลิตและบริหารจัดการ โซนที่ 3 แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง (Idea Commercialization) เปิดเวทีเพื่อระบายปัญหาการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นกับ SME เพื่อให้ Startup เข้ามามีส่วนร่วมช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ และโซนที่ 4 งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017) เป็นการเติมความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวการทำธุรกิจจาก Startup ที่ประสบความสำเร็จทั้งจากไทยและต่างประเทศให้ SME ได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานที่ผ่านมามีผู้สนใจสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังการสัมมนาแล้วกว่า 5,000 ราย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “งานนี้เป็นเวทีสำคัญ ในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทยให้มี การต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 งาน “Smart Startup 2017” เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน อาทิ สมาคม การค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) สมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) ซีอาเซียน (C asean)เทคซอส (TechSauce) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ SME ไทย ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ การเป็น “นักธุรกิจ 4.0” หรือ “Smart Enterprises” รวมทั้ง สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป”

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ การเปิดโอกาสให้ SME และ Startup ของไทยได้ทำความรู้จัก เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของ SME และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่กลุ่มStartup ได้คิดค้นขึ้นมาช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) – เพิ่มจุดแข็งแก่ SME เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ และเติบโต ต่อไปได้ด้วยความมั่นคง

รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโซน

ZONE 1

เชื่อมโลก Startup และ SME

NEW VISION NEW WORLD

โลกของสตาร์ทอัพ WORLD OF STARTUP

วิสัยทัศน์ใหม่ และโลกใหม่ของธุรกิจที่เรียกว่า “Startup” ในการยกระดับประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจของ Startup ความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup พร้อมทั้งแสดงประเภทของธุรกิจ Startup ในแต่ละภูมิภาคของโลก

เกษตรกร 4.0 SMART FARMER

นิทรรศการจำลองรูปแบบ SMART FARMER แสดงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)ของภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำเทคโนโลยี วัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ร้อยเรียง เชื่อมโยง แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน

ข้าว…อยู่รอบตัวเรามิติใหม่ของผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากผลผลิต สู่การเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป

นับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน การพัฒนาของข้าวไทยเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานก้าวล้ำไปสู่การนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตแบบครบวงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งผลให้เข้าไทยในวันนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงแค่เมนูจานหลักบนโต๊ะอาหารอีกต่อไป

วันนี้…ข้าวไทยได้ผสานเข้ากับนวัตกรรมขั้นสูงและการวิจัยพัฒนานำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีข้าวไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งอยู่ในรูปของแป้งบริสุทธิ์ (Starch) แป้งดัดแปลง (Modified Starch) และสารสกัดจากข้าวที่มากด้วยคุณค่าและคุณประโยชน์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้ไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องสำอางเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์หรือแม้แต่วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ กล่าวได้ว่า “ข้าว…อยู่รอบตัวเรา” ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยแล้วยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายอันเป็นเครื่องสะท้อนอย่างเด่นชัดถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่จะก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ต้นแบบความสำเร็จ SUCCESS CASE MODEL

เรื่องราวความสำเร็จ วิสัยทัศน์ รูปแบบการทำธุรกิจและเป้าหมายของ Startup ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้ SME สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

eCommerce

ธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือe-Commerce อย่างครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการตั้งแต่ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทำการตลาดออนไลน์บริหารจัดการร้านค้าในหลายช่องทาง จัดเก็บสินค้าและส่งสินค้ารวมถึงบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

GrabTaxi

ก่อตั้งโดย 2 นักศึกษา ร่วมชั้นเรียนชาวมาเลเซียจากสถาบันธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ด ได้แก่ แอนโธนี ตัน (Anthony Tan) และ โฮย หลิง ตัน (Hooi Ling Tan) ไอเดียของทั้งคู่เริ่มจุดประกายเมื่อรับรู้ถึงปัญหาในการเรียกแท็กซี่จนถูกนำไปคิดต่อยอดและเกิดเป็นMyTeksi เปิดตัวอย่างเป็นทางการในมาเลเซียซึ่งได้รับความนิยมและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนำไปสู่การขยายสาขาไปยังต่างประเทศอื่นๆใกล้เคียงรวมถึงในไทย

 Instagram

โปรแกรมถ่ายภาพ ตกแต่ง และแบ่งปันรูปภาพที่มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 600 ล้านผู้ใช้งาน ก่อตั้งโดยกลุ่มเพื่อน 3 คนที่เรียนรู้การสร้างโปรแกรมจากเวลาว่างในช่วงกลางคืน มีไอเดียสร้างแอปพลิเคชั่นเพราะเห็นความนิยมในการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์ของผู้คน จึงเป็นที่มาของ Instagram ที่เกิดจากการผสมคำสองคำคือ Instant camera และ Telegram นั่นเอง

ZONE 2

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ SMART BUSINESS SOLUTLON

สร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยง Startup Solution  กับ SME ด้วย Pain Point ด้านต่างๆของ SME (บริหารจัดการ/บัญชีและการเงิน/โลจิสติกส์/การตลาด/e-Commerce) รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็น “Smart Enterprises”

ธนาคารกรุงเทพ บิซ พร้อมเพย์

ทางเลือกใหม่เพื่อการรับเงินและโอนเงินสำหรับลูกค้านิติบุคคลสร้างความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อโอกาสสู่อนาคตดิจิทัล

ธนาคารกรุงเทพ บิซ พร้อมเพย์ ทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้านิติบุคคลในการรับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ลูกค้านิติบุคคลที่สนใจใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ บิซ พร้อมเพย์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงินกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโดยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหนึ่งหมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้หนึ่งบัญชี

พร้อมเพย์เป็นระบบรับเงินและโอนเงินรูปแบบใหม่ที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอล

 Google Partner

เมื่อพูดถึง Online Advertising หรือ Online Marketing, Internet Advertising, Web Advertising แล้ว แม้จะเรียกให้แตกต่างกันไปแต่มีความหมายเหมือนกัน คือการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์นั่นเอง Online Advertising ถือเป็นรูปแบบของการตลาดแขนงหนึ่งที่ใช้ Internet เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อความทางการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคในรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสาร Media แบบ E-mail Marketing ,Search Engine Marketing (SME),Social Media Marketing, Display Advertising (Web Banner Advertising),and Mobile Advertising ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

DISTANCE LEARNING การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ขอรับการสนับสนุนจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO WORLDWIDE ACADEMY เพื่อนำหลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน หรือ DL-101 มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากหลักสูตร DL-101 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานที่เป็นสากล กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีเนื้อหาครบคลุมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทุกฉบับที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา การเรียนรู้ทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำกัดจำนวนและคุณสมบัติของผู้เรียน และไม่มีการเก็บค่าทำเนียมในการเข้าเรียน

Thaitrade.com

Thaitrade.com Small Order OK (SOOK) บริการใหม่ที่เปิดโอกาสให้ SMEs ไทยขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากเดิมผู้ส่งออกไทยสามารถขายสินค้าในปริมาณมาก (B2B) กับ Thaitrade.com วันนี้สามารถขายสินค้าในปริมาณที่น้อยลง ได้รับชำระเงินผ่านออนไลน์และเชื่อมต่อการขนส่งไปทั่วโลกเพิ่มโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย สุขทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทุกที่ทุกเวลา

 

ZONE 3

แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง IDEA COMMERCIALIZATION

พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียระหว่าง SME และ Startup แลกเปลี่ยน Pain Point เพื่อคิดต่อยอดเป็น Idea ให้กับธุรกิจ นำเสนอแหล่งเงินทุน รวมถึงบริการที่สนับสนุนการทำธุรกิจของ SME จากสถาบันการเงิน VC (Venture Capital) และเครื่องมือการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดตัวศูนย์บริการกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับรองการทำธุรกิจยุคใหม่

 

รายงานโดย  สิตานัน ตติพัฒน์วัฒนา  นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์