​สพฐ.จัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ

209

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอ้ตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะรองประธานในการประชุม กล่วารายงานต่อ ดร.อำนาจ วิชยาวัติ. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ศึกษาเทศก์และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบพันธกิจการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์. กรุงเทพมหานคร