​กอศ. จับมือแมนดารินโอเรียนเต็ล ปั้นเด็กอาชีวะเรียนเก่งแบบมืออาชีพ

234

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ร่วมกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาในระบบทวิภาคี Graduation Ceremony of Dual Vocational Training  จำนวน 52 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ณ ห้องรีเจ้นท์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาในระบบทวิภาคี จำนวน 52 คน มาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาจำนวน 6 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำนวน 14 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 10 คน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จำนวน 6 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 4 คน เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. สาขาการโรงแรมและสาขาอาหารและโภชนาการ ซึ่งเริ่มเข้ารับการฝึกตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 8 เดือน โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าฝึกประสบการณ์ที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage), แผนกแม่บ้าน ส่วนนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ เข้าฝึกประสบการณ์ที่ร้าน The Verandah Kitchen, Load Jim’s Kitchen, Pastry & Bakery ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ โดยเนื้อหาในการฝึกจะเน้นในเรื่องทักษะวิชาชีพ ภาษา และการดำเนินชีวิตแบบมีคุณธรรม

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีนักศึกษาอาชีวะที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 163 คน และได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ แล้ว 13 คน อีก 5-6 คน รอการบรรจุ และในปีการศึกษาที่จะถึง เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอาคารสูง เข้ารับการฝึกเพิ่มด้วย จึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาในการที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงและมีครูฝึกจากสถานประกอบการที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์มาสอนและให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นเลิศด้านอาชีพให้กับนักศึกษา และสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมบริการ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานหลักของประเทศ