เปิดตัวแอปฯ “Yingthai” สำหรับคนไทยที่วางแผนใช้ชีวิตต่างแดน

395

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและเปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai” โดยมี นางสิรินาถ ยกเลื่อน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้หญิงไทยและเพศทางเลือกที่จะเดินทางไปอาศัยในต่างประเทศ จำนวน 100 คน พร้อมทั้งผู้บริหาร สื่อมวลชล เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านสตรี จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกับผู้หญิงไทยทุกกลุ่ม และได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้หญิงที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้มีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ เช่น เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เครือข่ายหญิงไทยในญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ได้รู้ว่าผู้หญิงไทยในต่างประเทศมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งในเรื่องความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนคู่สมรสของตน

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือแต่งงานกับชาวต่างชาติ การอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่คุ้นเคย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ กับปัญหาบางเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีแบบไทยๆ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต สค. จึงจัดการอบรมให้ความรู้และรับฟังประสบการณ์จริงจากผู้ที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์หญิงไทยดอทเนท (www.yingthai.net) ซึ่งเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมทั้งสามารถสอบถามและแจ้งขอรับความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาต่างๆ และยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงไทยและท่านที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศและกำลังคิดจะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกด้วย

“วันนี้ สค. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหญิงไทย ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทาง ที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจำเป็น ทั้งข้อมูลของเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศพร้อมเบอร์ติดต่อ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เบอร์ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ สายด่วนที่ควรรู้ ซึ่งหากผู้หญิงไทยหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีปัญหาต้องการ ความช่วยเหลือ ก็สามารถพึ่งพาแอพพลิเคชั่นหญิงไทยในการหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นายเลิศปัญญา กล่าว

ทั้งนี้ สค.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้หญิงไทยและคนไทยที่วางแผนจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศจะได้รับประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นหญิงไทย และขอเชิญชวนให้คนไทยที่สนใจทุกท่าน ดาวน์โหลด “แอพพลิเคชั่นหญิงไทย” โดยสามารถ Download ได้ 2 ระบบ คือ iOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Google play และในอนาคต สค. จะได้ปรับปรุงแอพลิเคชั่นหรือพัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์คนไทย และผู้หญิงไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกต่อไป